Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Myopia

  • cornucopia
  • dinotopia
  • comicopia
  • hyperopia
  • fruitopia
  • utopia
  • ethiopia
  • tropea

How do you pronounce myopia?

Pronounce myopia as maɪˈoʊpiə.

US - How to pronounce myopia in American English

UK - How to pronounce myopia in British English