Synonyms and Antonyms for mylanta

1. Mylanta (n.)

an antacid

Synonyms: Antonyms: