Synonyms
Etymology

1. leukemia

noun. ['luːˈkiːmiːə'] malignant neoplasm of blood-forming tissues; characterized by abnormal proliferation of leukocytes; one of the four major types of cancer.

Synonyms

 • leukaemia
 • histiocytic leukemia
 • monocytic leukemia
 • histiocytic leukaemia
 • cancer of the blood
 • chronic leukemia
 • granulocytic leukemia
 • myeloblastic leukemia
 • cancer
 • monoblastic leukaemia
 • lymphocytic leukemia
 • monoblastic leukemia
 • myelocytic leukemia
 • acute leukemia
 • malignant neoplastic disease
 • leucaemia

Etymology

 • Leukämie (German)

Featured Games

Rhymes with Myeloid Leukemia

 • hypoglycemia
 • academia
 • jeremia
 • euphemia
 • bulemia
 • bohemia
 • uremia
 • geremia
 • anemia
 • femia

Sentences with myeloid-leukemia


1. Noun Phrase
* Diabetes

Synonym.com