Synonyms and Antonyms for mutate

1. mutate (v.)

undergo mutation

Synonyms: Antonyms:
x