Synonyms and Antonyms for milkless

1. milkless (adj.)

having no milk

Synonyms: Antonyms: