Synonyms

1. micron

noun. ['ˈmaɪˌkrɑːn'] a metric unit of length equal to one millionth of a meter.

Synonyms

 • micromillimeter
 • millimicron
 • metric linear unit
 • millimetre
 • micromillimetre
 • nanometre
 • micrometer
 • millimeter
 • mm
 • nanometer

Featured Games

Rhymes with Micron

 • arbitron
 • betaseron
 • boron
 • bowron
 • dacron
 • distron
 • huron
 • huron
 • infotron
 • magnetron
 • moron
 • neutron
 • positron
 • symtron
 • teletron
 • videotron

Sentences with micron


1. Noun, singular or mass
There are many different methods that can be used to measure a micron.

Synonym.com