Synonyms
Antonyms

1. memo

noun. ['ˈmɛˌmoʊ'] a written proposal or reminder.

Antonyms

Rhymes with Memo

 • ammo
 • dynamo
 • eskimo
 • frelimo
 • generalissimo
 • geronimo
 • gizmo
 • guantanamo
 • kokomo
 • massimo
 • primo
 • promo

Sentences with memo


1. Noun, singular or mass
Identify the individuals that the memo is going to go to.