Synonyms for melanitta_nigra

1. Melanitta nigra (n.)

a variety of scoter

Synonyms: