Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Mania

 • transylvania
 • ruritania
 • mauritania
 • lusitania
 • lithuania
 • tanzania
 • sylvania
 • pomerania
 • compania
 • albania
 • zenia

How do you pronounce mania?

Pronounce mania as ˈmeɪniə.

US - How to pronounce mania in American English

UK - How to pronounce mania in British English