Synonyms

Rhymes with Magnesia

  • french-polynesia
  • micronesia
  • polynesia
  • indonesia
  • anesthesia
  • anaesthesia
  • tunisia
  • rhodesia
  • amnesia
  • elysia

Sentences with magnesia


1. Noun, singular or mass
Apply a small amount of milk of magnesia to the bite area.