Etymology

1. madrigal

verb. ['ˈmædrəgəl, ˈmædrɪgəl'] sing madrigals.

Etymology

 • madrigale (Italian)
 • matricalis (Latin)

Rhymes with Madrigal

 • algal
 • angle
 • antifungal
 • antifungal
 • argall
 • bagel
 • bangle
 • basgall
 • beagle
 • bedraggle
 • beegle
 • begel
 • beigel
 • bengal
 • bengel
 • biegel
 • bingel
 • bingle
 • boggle
 • bogle

2. madrigal

noun. ['ˈmædrəgəl, ˈmædrɪgəl'] an unaccompanied partsong for 2 or 3 voices; follows a strict poetic form.

Etymology

 • madrigale (Italian)
 • matricalis (Latin)