Synonyms

Rhymes with Lusitania

 • transylvania
 • megalomania
 • dromomania
 • ruritania
 • mauritania
 • lithuania
 • tasmania
 • tanzania
 • sylvania
 • pomerania
 • compania
 • rumania
 • romania
 • germania
 • albania
 • zenia
 • mania

How do you pronounce lusitania?

Pronounce lusitania as ˌlusəˈteɪniə.

US - How to pronounce lusitania in American English

UK - How to pronounce lusitania in British English