Etymology

1. lough

noun. ['ˈlaʊ'] a long narrow (nearly landlocked) cove in Ireland.

Etymology

 • loch (Irish)
 • loch (Old Irish (to 900))

Rhymes with Lough

 • pathet-lao
 • mindanao
 • disavow
 • disallow
 • qingdao
 • mcdow
 • bilbao
 • strough
 • sprow
 • sadao
 • ndau
 • mcgough
 • macau
 • macao
 • kowtow
 • fernao
 • endow
 • depauw
 • skow
 • scow
 • qiao
 • prow
 • prough
 • plow
 • meow
 • liao
 • graue
 • grau
 • frau
 • crough

How do you pronounce lough?

Pronounce lough as laʊ.

US - How to pronounce lough in American English

UK - How to pronounce lough in British English

2. lough

noun. ['ˈlaʊ'] Irish word for a lake.

Etymology

 • loch (Irish)
 • loch (Old Irish (to 900))