Synonyms
Antonyms
Etymology

1. lifelessness

noun. not having life.

Etymology

  • -ness (English)
  • lifeless (English)
  • -less (English)

2. lifelessness

noun. a state of no motion or movement.

Etymology

  • -ness (English)
  • lifeless (English)
  • -less (English)