Synonyms
Antonyms
Etymology

1. levorotation

noun. rotation to the left.

Synonyms

  • revolution
  • counterclockwise rotation
  • gyration

Antonyms

  • supination
  • pronation
  • rotation
  • revolution

Etymology

  • levo- (English)
  • rotation (English)
  • rotationem (Latin)

Featured Games

Synonym.com