Synonyms and Antonyms for lavishly

1. lavishly (adv.)

in a wasteful manner

Synonyms:

2. lavishly (adv.)

in a rich and lavish manner

Synonyms: Antonyms:
x