Synonyms
Antonyms

Rhymes with Laryngitis

 • osteoarthritis
 • encephalitis
 • meningitis
 • mastoiditis
 • hepatitis
 • gastritis
 • bronchitis
 • detritus
 • arthritis
 • zemaitis
 • unitas
 • fleitas
 • titus
 • situs

Sentences with laryngitis


1. Verb, past participle
Initially, a dog will sound as if he is hoarse or has laryngitis.

2. Noun, singular or mass
Coming down with a case of laryngitis?