Synonyms for lanius-excubitor

1. Lanius excubitor (n.)

a common European butcherbird

Synonyms:

2. Lanius (n.)

type genus of the Laniidae: typical shrikes

Synonyms:
x