Synonyms

Rhymes with Kyrgyzstan

  • arton
  • automaton
  • baton
  • chapoton
  • germiston
  • mahtan
  • photon
  • proton
  • saamstaan

How do you pronounce kyrgyzstan?

Pronounce kyrgyzstan as ˌkɪrˈgiˌstɑn.

US - How to pronounce kyrgyzstan in American English

UK - How to pronounce kyrgyzstan in British English