Synonyms
Etymology

Rhymes with Kyoto

 • catalanotto
 • matsumoto
 • ajinomoto
 • yoshimoto
 • yamamoto
 • tsukamoto
 • tanimoto
 • takemoto
 • sugimoto
 • sakamoto
 • nishimoto
 • nakamoto
 • muramoto
 • morimoto
 • miyamoto
 • kuramoto
 • kawamoto
 • kakimoto
 • hoshimoto
 • hashimoto
 • hamamoto
 • fukumoto
 • fujimoto
 • subroto
 • peixoto
 • okimoto
 • okamoto
 • iwamoto
 • galioto
 • enomoto

How do you pronounce kyoto?

Pronounce kyoto as ˈkjoʊtoʊ.

US - How to pronounce kyoto in American English

UK - How to pronounce kyoto in British English