Synonyms
Etymology

1. killjoy

noun. ['ˈkɪldʒɔɪ'] someone who spoils the pleasure of others.

Etymology

  • joy (English)
  • joye (Middle English (1100-1500))
  • kill (English)
  • killen (Middle English (1100-1500))

Rhymes with Killjoy

Sentences with killjoy


1. Noun, singular or mass
Don't worry -- you don't have to be a killjoy to get the message through.