Synonyms and Antonyms for kibbutznik

1. kibbutznik (n.)

a member of a kibbutz

Synonyms: Antonyms:
x