Synonyms
Antonyms
Etymology

1. keepsake

noun. ['ˈkiːpˌseɪk'] something of sentimental value.

Etymology

  • keep (English)
  • kepen (Middle English (1100-1500))
  • sake (English)
  • sake (Middle English (1100-1500))

Rhymes with Keepsake

  • kittiwake