Synonyms and Antonyms for itsy-bitsy

1. itsy-bitsy (adj.)

(used informally) very small

Synonyms: Antonyms: