Synonyms and Antonyms for irrepressibility

1. irrepressibility (n.)

irrepressible liveliness and good spirit

Synonyms: Antonyms:
x