Synonyms

1. intelligentsia

noun. ['ˌɪnˌtɛləˈdʒɛntsiːə'] an educated and intellectual elite.

Rhymes with Intelligentsia

 • alexia
 • alicea
 • aloisia
 • aloysia
 • alysia
 • anorexia
 • ataxia
 • blasia
 • celosia
 • dambrosia
 • derosia
 • dosia
 • dulcea
 • dyslexia
 • echinacea
 • elsea
 • eudosia
 • eudoxia
 • gelasia
 • grassia

How do you pronounce intelligentsia?

Pronounce intelligentsia as ˌɪnˌtɛləˈʤɛntsiə.

US - How to pronounce intelligentsia in American English

UK - How to pronounce intelligentsia in British English