Synonyms

1. inspector

noun. ['ˌɪnˈspɛktɝ'] a high ranking police officer.

Rhymes with Inspector

 • transtector
 • reflector
 • protector
 • projector
 • objector
 • injector
 • director
 • detector
 • defector
 • connector
 • connecter
 • spektr
 • spectre
 • specter
 • schlechter
 • prechter
 • erector
 • derecktor
 • collector
 • wechter
 • waechter
 • vector
 • sector
 • schecter
 • schechter
 • rector
 • nectar
 • lector
 • lecter
 • hector

Sentences with inspector


1. Noun, singular or mass
You need not work for the FDA to work as a food inspector.