Synonyms

1. inspector

noun. ['ˌɪnˈspɛktɝ'] a high ranking police officer.

Rhymes with Inspector

  • transtector
  • reflector
  • protector
  • projector
  • objector
  • injector
  • director
  • detector
  • defector
  • connector
  • connecter
  • spektr
  • spectre
  • specter
  • schlechter
  • prechter
  • erector
  • derecktor
  • collector
  • wechter
  • waechter
  • vector
  • sector
  • schecter
  • schechter
  • rector
  • nectar
  • lector
  • lecter
  • hector

Sentences with inspector


1. Noun, singular or mass
You need not work for the FDA to work as a food inspector.