Synonyms
Antonyms
Etymology

1. insipidness

noun. lacking any distinctive or interesting taste property.

Etymology

  • -ness (English)
  • insipid (English)
  • insipidus (Latin)

2. insipidness

noun. extreme dullness; lacking spirit or interest.

Etymology

  • -ness (English)
  • insipid (English)
  • insipidus (Latin)