Table of Contents
Synonyms
Etymology

1. ingrate

noun. a person who shows no gratitude.

Etymology

  • ingratus (Latin)
  • gratus (Latin)