Synonyms
Antonyms
Etymology

2. imperium

noun. supreme authority; absolute dominion.

Etymology

  • imperium (Latin)
  • impero (Latin)
Synonym.com