Synonyms for ileitis

1. ileitis (n.)

inflammation of the ileum

Synonyms: