Synonyms for ictonyx-striata

1. Ictonyx striata (n.)

ferret-sized muishond often tamed

Synonyms:
x