Synonyms for hypoglycaemic

1. hypoglycaemic (adj.)

of or relating to hypoglycemia

Synonyms: