Synonyms for hobnob

1. hobnob (v.)

rub elbows with

Synonyms: