Synonyms for hibbertia

1. Hibbertia (n.)

evergreen heathlike or scandent shrubs of Madagascar; Australasia; Polynesia

Synonyms:
x