Synonyms and Antonyms for gratify

1. gratify (v.)

make happy or satisfied

Synonyms: Antonyms:

2. gratify (v.)

yield (to); give satisfaction to

Synonyms: Antonyms: