Synonyms and Antonyms for gossipy

1. gossipy (adj.)

prone to friendly informal communication

Synonyms: Antonyms: