Synonyms for gorgonocephalus

1. Gorgonocephalus (n.)

basket stars

Synonyms: