Synonyms for giambattista-marino

1. Giambattista Marino (n.)

Italian poet (1569-1625)

Synonyms:

2. Marino (n.)

Italian poet (1569-1625)

Synonyms:
x