1. Gawain

noun. (Arthurian legend) a nephew of Arthur and one of the knights of the Round Table.

Featured Games

Rhymes with Gawain

 • anyone
 • arwen
 • awan
 • baldwin
 • bedouin
 • chautauquan
 • edwin
 • genuine
 • goguen
 • harlequin
 • hudwon
 • iowan
 • irwin
 • iwen
 • kerwen
 • mequon
 • penguin
 • radwan
 • salwen
 • sequin

How do you pronounce gawain?

Pronounce gawain as ˈgɑwən.

US - How to pronounce gawain in American English

UK - How to pronounce gawain in British English

Synonym.com