Synonyms for fritz-kreisler

1. Fritz Kreisler (n.)

United States violinist (born in Austria) (1875-1962)

Synonyms:

2. Kreisler (n.)

United States violinist (born in Austria) (1875-1962)

Synonyms:
x