Synonyms and Antonyms for freshen

1. freshen (v.)

make (to feel) fresh

Synonyms: Antonyms:

2. freshen (v.)

make fresh again

Synonyms: Antonyms:

3. freshen (v.)

become or make oneself fresh again

Synonyms: Antonyms:
x