Antonyms
Etymology

1. floppy

adjective. ['ˈflɑːpi'] hanging limply.

Antonyms

Etymology

 • -y (English)
 • -y (Middle English (1100-1500))
 • flop (English)

Rhymes with Floppy

 • topkapi
 • jalopy
 • sloppy
 • groppy
 • gloppy
 • poppy
 • kopy
 • copy
 • choppy

How do you pronounce floppy?

Pronounce floppy as ˈflɑpi.

US - How to pronounce floppy in American English

UK - How to pronounce floppy in British English