Synonyms
Antonyms
Etymology

1. fiasco

noun. ['fiːˈæskoʊ'] a sudden and violent collapse.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • fiasco (Italian)
 • flasca (Latin)

Rhymes with Fiasco

 • velazco
 • tabasco
 • mohasco
 • dofasco
 • glassco
 • glascoe
 • ebasco
 • brasco
 • vasco
 • rascoe
 • pascoe
 • nasco
 • masco
 • lasko
 • lascaux
 • casco
 • asko

Sentences with fiasco


1. Noun, singular or mass
Of course, the Enron fiasco did not happen by accident.