Synonyms and Antonyms for fey

1. fey (adj.)

slightly insane

Synonyms: Antonyms:

2. fey (adj.)

suggestive of an elf in strangeness and otherworldliness

Synonyms: Antonyms:
x