Synonyms
Antonyms

Rhymes with Fantasia

  • hyperplasia
  • australasia
  • euthanasia
  • dysplasia
  • anastasia
  • austrasia
  • malaysia
  • eurasia
  • aphasia

How do you pronounce fantasia?

Pronounce fantasia as fænˈteɪʒə.

US - How to pronounce fantasia in American English

UK - How to pronounce fantasia in British English