Rhymes with Fahrenheit

  • cronkhite
  • freiheit
  • wilhite
  • willhite

How do you pronounce fahrenheit?

Pronounce fahrenheit as ˈfɛrənˌhaɪt.

US - How to pronounce fahrenheit in American English

UK - How to pronounce fahrenheit in British English