Synonyms
Antonyms
Etymology

1. exactitude

noun. ['ɪgˈzæktəˌtuːd'] the quality of being exact.

Etymology

 • exactitude (French)
 • exactus (Latin)

Rhymes with Exactitude

 • altitude
 • amplitude
 • aptitude
 • attitude
 • certitude
 • d'etude
 • fortitude
 • gratitude
 • ineptitude
 • latitude
 • longitude
 • magnitude
 • multitude
 • platitude
 • rectitude
 • servitude
 • solicitude
 • solitude
 • turpitude
 • verisimilitude