Synonyms for euproctis-chrysorrhoea

1. Euproctis chrysorrhoea (n.)

white furry-bodied European moth with a yellow tail tuft

Synonyms: