Synonyms for espy

1. espy (v.)

catch sight of

Synonyms: